சளிக்கு ஆவி பிடிக்கும்போது

steam bath

சளிக்கு ஆவி பிடிக்கும்போது சுடு நீரில் ஒரு சிறிய செங்கல்லை போட்டு வைத்தால், சூடு குறையாமல் அதிக நேரம் இருக்கும்; சளியின் வேகமும் குறையும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*