விந்து கட்டுப்படும் போக சக்தி பெருகும்

sperm 1

மாம்பழச் சாற்றில் சர்க்கரையைப் போட்டு பாகு பத மாய் வந்ததும், அதில் சுக்கு, பேரிச்சங்காய், அரிசித் திப்லி, பரங்கி ப்பட்டை, நிலப்பனை க் கிழங்கு, பூமிச்சர்க் கரைக் கிழங்கு இவை களில் சூரணத்தைப் போட்டு நெய்விட்டு களிரி, தேனையும் சேர் த்து லேகிய பதமாய் ஜாடியில் எடுத்து வைக்கவும். இத ற்கு ஆனந்த லேகியம் என்று பெயர். இதைத் தொடர் ந்து 40 நாட்கள் சாப்பிட்டுவந்தால் விந்து கட்டுப்படும் போக சக்தி பெருகும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*