நாட்டு விதைகளைப் பயன்படுத்துதல்

தரமான நாட்டு விதைகளைப் பயன்படுத்தி இயற்கைமுறையில் வேளாண்மை செய்வதன் மூலம் அதிகமான விளைச்சலுடன் தரமான பொருட்களைப் பெற முடியும்.

தற்போது நம் நாட்டின் வேளாண்துறையில் இயற்கை வேளாண்மை என்றொரு பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது. எல்லோரும் இயற்கை வேளாண்மையின் நன்மைகளைப் புரிந்து கொண்டு அதற்காக முனைந்து செயல்படுவோம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*