பயிர்கள் நன்கு செழித்து வளர்ந்து அதிக விளைச்சலைத் தர..!

இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகளைப் பயன்படுத்துதல்..!

பயிர்கள் நன்கு செழித்து வளர்ந்து அதிக விளைச்சலைத் தர இயற்கைபயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். குணப்பசலம், தேங்காய்பால்மோர், அமிர்தக்கரைசல், பஞ்சகவ்யா ஆகியவை இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் ஆகும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*