இயற்கை வேளாண்மையின் கூறுகள்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு செயலும் இயற்கை வேளாண்மையின் கூறுகளாகும்.

நிலத்தை தயார் செய்தல்

ஒற்றைநடவுமுறை

பயிர்சுழற்சிமுறை

கலப்புபயிர் பயிரிடுதல்

இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்

மூடாக்கி போடுதல்

இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துதல்

இயற்கை பயிர் ஊக்கிகளைப் பயன்படுத்துதல்

பயிர்களுக்கிடையே தேவையான காற்றோட்டத்தை பராமரிப்பது

நாட்டு விதைகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவைகள் ஆகும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*