மூங்கில் செடி நம் வீட்டை அலங்கரிக்கவும் பயன்படுகிறது..!

moongil chedy

மூங்கில் செடியைப் பொரும்பாலும் காடுகளில் தான் பார்ப்போம். ஆனால் இப்போது அந்த மூங்கில் செடி நம் வீட்டை அலங்கரிக்கவும் பயன்படுகிறது. தற்போது மூங்கில் செடி இல்லாத வீடுகளை பார்க்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கும் அந்த மூங்கில் செடியை ஒரு கண்ணாடி பௌலில் வளர்ப்பார்கள். ஏனென்றால் இதை வீட்டில் வைத்தால் அதிர்க்ஷ்டம் என்று நினைப்பதால் தான். இந்த மூங்கில் செடியை ஒருவருக்கு பரிசாகக் கொடுத்தால், இதைப் பெறுபவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவர். ஏனெனில் இதை வாங்கிக் கொண்டால் அவர்களுக்கு இனிமேல் எங்கும், எதிலும் வெற்றி என்பதால்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*