அ‌வ்வ‌ப்போது கு‌ளி‌ர்பான‌ங்களை குடி‌ப்பத‌ற்கு ப‌திலாக..!

more

அ‌வ்வ‌ப்போது கு‌ளி‌ர்பான‌ங்களை குடி‌ப்பத‌ற்கு ப‌திலாக ‌வீ‌ட்டி‌ல் சு‌த்தமாக தயா‌ரி‌க்க‌ப்ப‌ட்ட மோரை அரு‌ந்தலா‌ம். இள‌நீரு‌ம் ந‌ல்ல பலனை அ‌ளி‌க்கு‌ம்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*